English Below

Als complete gids vindt u hieronder enkele dingen die u moet weten over het beoordelen van een autoveilingblad.

Wat is een Japans autoveilingblad?

Alle gebruikte voertuigen in Japan ondergaan een uitgebreide inspectie voordat een autoveiling begint. De beoordeling van de voertuigen wordt weergegeven op een Japans autoveilingblad, dat is opgesteld door professionele inspecteurs die zijn ingehuurd door veilinghuizen.

Het autoveilingblad wordt ingevuld na een volledige mechanische inspectie. Tijdens de inspectie worden de binnen- en buitenkant van het voertuig beoordeeld op basis van een reeks normen. Afgezien van de kwaliteiten van het voertuig, geeft het Japanse autoveilingblad ook de uitleg van de inspecteur weer voor de aan het voertuig toegekende cijfers, samen met een cijfer voor de algehele staat ervan.

Het autoveilingblad geeft basisinformatie over het voertuig, waaronder het volgende:

Productiemaand en -jaar: de werkelijke productiemaand en -jaar van het voertuig worden weergegeven op het autoveilingblad om potentiële kopers te helpen de exacte leeftijd te berekenen.

Kavelnummer: Japan herbergt de grootste selectie gebruikte automodellen en merken. De gebruikte auto’s zijn gegroepeerd in verschillende kavels. Met een lotnummer kunt u een voertuig duidelijk identificeren en lokaliseren. Het is ook nuttig bij het valideren van het autoveilingrapport.

Carrosserietype: Als het voertuig met 4 deuren is gebouwd, staat in dit gedeelte “4D”.

Motorinhoud: Het autoveilingblad geeft gegevens over de motorinhoud van het voertuig.

Autotype: Zoals de naam al aangeeft, biedt dit segment gegevens over het voertuigtype.

Interieur- en exterieuronderdelen: Zoals hierboven vermeld, beoordeelt de inspecteur de interieur- en exterieuronderdelen van het voertuig om potentiële kopers een idee te geven van de algehele kwaliteit. De exterieurclassificatie van het voertuig wordt aan de linkerkant weergegeven, terwijl de interieurclassificatie aan de rechterkant van het veld wordt vermeld. “A” is het hoogste cijfer dat wordt toegekend voor zowel exterieur- als interieuronderdelen.

Chassiscode: Alle in Japan geproduceerde auto’s hebben hun eigen chassiscode.

Chassisnummer: Gebruikt voor authenticatie en verificatie van een aankoop, het chassisnummer helpt u te controleren of het voertuig dat u online hebt gekocht hetzelfde voertuig is dat naar uw land is verzonden.

Veilingcijfer: Het veilingcijfer is de algemene beoordeling van de staat van het voertuig. “S” betekent gloednieuw, “R” staat voor gerepareerd en “XX” staat voor beschadigde auto. Ook wordt de auto beoordeeld met numerieke cijfers. Als vuistregel geldt: hoe lager het cijfer, hoe lager de kwaliteit van het voertuig. Hieronder vindt u een gids over het beoordelingssysteem:

Grade 6: Gloednieuw!

Grade 5: Zo goed als nieuw

Grade 4.5: Zeer licht gebruikt

Grade 4: Gebruikt met de minste onvolkomenheden

Grade 3.5: Goede staat met zichtbare vlekken

Grade 3: Gemiddelde staat met lichte schade

Grade 2: Slechte staat

Grade R of RA: Gerepareerde of sterk gewijzigde voertuigen

Opmerkingen: Dit is het gedeelte waar de inspecteur/verkoper opmerkingen over het voertuig opschrijft. De opmerkingen zijn geschreven in Japanse karakters, maar u kunt Google translate of een andere vertaal-app gebruiken, zodat u de opmerkingen in deze sectie kunt begrijpen.

Extras: Dit gedeelte geeft het airconditioningsysteem en het transmissietype van het voertuig weer. Zo staat ‘FAT’ voor Floor-Shift Automatic Transmission, terwijl ‘AAC’ staat voor Automatic Air Condition of climate control.

Extra accessoires: In deze sectie worden initialen gebruikt om eventuele extra kenmerken van het voertuig uit te drukken. “PW” staat bijvoorbeeld voor elektrische ramen, terwijl “PS” stuurbekrachtiging betekent.

Kilometerstand:

Schema: Het schema van de auto geeft u een duidelijk overzicht van de algehele staat van de auto. Het omvat eventuele deuken, krassen of gebreken op de carrosserie van het voertuig. De gebreken worden weergegeven door alfabetische tekens die zich vertalen naar defecten en van verschillende ernst. Hieronder is een vertaling van elk karakter:

Karakter      defecten

A1                  Klein krasje
A2                 Kras
A3                 Grote kras
B                   Deuk met kras
E1                  Paar kuiltjes
E2                 Meerdere kuiltjes
E3                 Veel kuiltjes
U1                 Klein deukje
U2                 Deuk
U3                 Grote deuk
W1                Nauwelijks waarneembare reparatiemarkering/golf
W2                Reparatieteken/golf
W3                Zichtbare reparatiemarkering/golf
S1                  Roest
S2                  Zware roest
X                   Moet worden vervangen
XX                 Vervangen
B1                  Vervormd radiateursteun of voorfront
B2                  Sterk vervormd radiateursteun of voorfront
Y1                  Klein scheurtje of gaatje
Y2                  Scheur of gat
Y3                  Grote scheur of gat
X1                  Kleine barst in voorruit
R                    Gerepareerde scheur in voorruit
RX                 Gerepareerde barst in voorruit (moet vervangen worden)
X                    Voorruit barst (moet vervangen worden)
G                    Steenslag in glas
C1                  Corrosie
C2                  Zware corrosie
P                    Gemarkeerde verf
H                   Vervaagde verf

Door het autoveilingblad te bekijken, kunt u weloverwogen beslissingen nemen als u een gebruikte auto uit Japan importeert. Als u meer zekerheid nodig heeft, kunt u het veilinghuis vragen om uitgebreidere autokeuringen uit te voeren voordat u het voertuig aanschaft.

Ik, Pure-JDM-Imports kan deze service aanbieden! Ik kan u helpen het veilingblad voor te lezen!

—————————————————

As a complete guide, below are some of the things you should know about reviewing a car auction sheet.

What is a Japanese Car Auction Sheet?

All pre-used vehicles in Japan undergo an extensive inspection before a car auction begins. The rating for the vehicles is displayed on a Japanese car auction sheet, which is prepared by professional inspectors hired by auction houses.

The car auction sheet is completed after a full mechanical inspection. During the testing phase, the interior and exterior parts of the vehicle are graded based on a set of standards. Aside from the grades of the vehicle, the Japanese car auction sheet also displays the inspector’s explanation for the grades awarded to the vehicle, along with a grade for its overall condition.

The car auction sheet provides basic information on the vehicle, including the following:

Production Month and Year: The actual production month and year of the vehicle is displayed on the car auction sheet to help prospect buyers calculate its exact age.

Lot Number: Japan houses the largest selection of used car models and makes. The used cars are grouped into different lots. A lot number enables you to clearly identify and locate a vehicle.  Also, it is helpful in validating the car auction report.

Body Type: If the vehicle was built with 4 doors, “4D” is written on this section.

Engine Displacement: The car auction sheet provides data on the engine size of the vehicle.

Car Type: As the name implies, this segment provides data on the vehicle type.

Interior and Exterior Parts: As mentioned above, the inspector grades the interior and exterior parts of the vehicle to give prospect buyers an idea on its overall quality. The exterior rating of the vehicle is displayed on the left, while the interior rating is written on the right section of the box.  A is the highest grade awarded for both exterior and interior parts.

Chassis Code: All cars manufactured in Japan have their own chassis code.

Chassis Number: Used for authenticating and verifying a purchase, the chassis number helps you check if the vehicle you purchased online is the same vehicle shipped to your country.

Auction Grade: The auction grade is the overall rating of the condition of the vehicle. “S” means brand new, “R” is for repaired and “XX” stands for damaged car. Also, the car is graded by numeric figures. As a rule of thumb, the lower the figure is, the lower the quality of the vehicle is. Below is a guide on the grading system:

Grade 6: Brand new

Grade 5: As good as new

Grade 4.5: Very slightly used

Grade 4: Used with the slightest blemishes

Grade 3.5: Good condition with visible blemishes

Grade 3: Average condition with light damage

Grade 2: Poor condition

Grade R or RA: Repaired or heavily modified vehicles

Comments: This is the part where the inspector/seller writes down comments about the vehicle. The comments are written in Japanese characters, but you can use Google translate or any language-translating app so you can understand the comments in this section.

Additional Features: This section displays the air conditioning system and the transmission type of the vehicle. For instance, “FAT” stands for Floor-Shift Automatic Transmission, while “AAC” means Automatic Air Condition or climate control.

Additional Accessories: In this section, initials are used to express any additional features of the vehicle. For example, “PW” stands for power windows while “PS” means power steering.

Mileage:

Diagram: The car’s diagram provides you a clear overview on the overall condition of the car. It includes any dents, scratches of flaws on the body of the vehicle. The flaws are represented by alphabetic characters that translate to defects and of differing severity. Below is a translation of each character:

Characters          Defects

A1                        Small scratch
A2                       Scratch
A3                       Big scratch
B                         Dent with scratch
E1                        Few Dimples
E2                       Several Dimples
E3                       Many Dimples
U1                       Small dent
U2                      Dent
U3                      Big dent
W1                      Hardly detectable repair mark/wave
W2                     Repair mark/wave
W3                     Visible repair mark/wave
S1                       Rust
S2                      Heavy Rust
X                        Must be replaced
XX                      Replaced
B1                       Distorted radiator back panel or core support
B2                      Highly distorted radiator back panel or core support
Y1                       Small crack or hole
Y2                      Crack or hole
Y3                      Big crack or hole
X1                      Small windshield crack
R                        Repaired windshield crack
RX                     Repaired windshield crack (must be replaced)
X                        Windshield crack (must be replaced)
G                        Stone chip in glass
C1                      Corrosion
C2                     Heavy corrosion
P                        Marked paint
H                       Faded paint

By reviewing the car auction sheet, you can make informed decisions as you import a used car from Japan. If you need more assurance, you can ask the auction house to perform more extensive car inspections before you purchase the vehicle.

I at Pure-JDM-Imports can provide this service! I can help read the Auction sheet for you!