Used Parts Import

English below

Gebruikte onderdelen bestellen.

Yahoo Veiling Service.

Als u buiten Japan woont en iets van Yahoo Auctions wilt kopen, dan is deze service iets voor u.

Ik kan bijna alles kopen op de Yahoo Veilingen.
De reden dat ik deze service ben gestart, is omdat Japanse verkopers op Yahoo Veilingen bijna altijd weigeren om naar het buitenland te verzenden.
Ten tweede spreken ze vaak niet goed genoeg Engels om een ​​zakelijke transactie te voltooien, zoals het omgaan met een buitenlandse koper.
De meeste verkopers kunnen zelfs helemaal geen Engels.
De transactie moet in het Japans worden voltooid en ik heb in Japan een tussenpersoon die met de verkoper communiceert om een ​​soepel proces te garanderen.
Tot slot kunnen de meeste verkopers geen betalingen van buitenlandse kopers ontvangen, omdat ze betalingen in Japanse yen nodig hebben.
Ze accepteren geen Paypal of internationale bankoverschrijvingen.

Voor Yahoo Auction-items moet een maximumbod worden ingesteld.
Ik kan een schatting geven van de geleverde kosten op basis van ervaringen uit het verleden, maar eventuele extra kosten of besparingen zullen aan u worden doorberekend.

Houd er rekening mee dat mijn verzendoffertes slechts een indicatie zijn.
Ik probeer het gewicht van het artikel zo goed mogelijk in te schatten op basis van ervaring, maar dit kan afwijken.
Ook specificeren sommige verkopers geen binnenlandse verzendkosten, dus soms moet ik deze ook inschatten.
Ik probeer zo nauwkeurig mogelijk te zijn, maar ik kan niet verantwoordelijk worden gehouden als de kosten afwijken van mijn offerte.

Kun je kopen van andere sites dan Yahoo Veilingen?

Ja dat kan ik.
Ik kan van bijna elke website in Japan kopen. Sommige van de sites zijn: Amazon, Rakuten, Up Garage, I-parts en Goo Parts.
Neem contact met me op als u iets op een van deze sites wilt kopen.

De eerste en belangrijkste stap is om erachter te komen wat je wilt.
Japan heeft honderden producenten van aftermarket-onderdelen en elk onderdeel voor uw auto heeft voor- en nadelen.
Ik zal waar mogelijk helpen, echter kan ik geen precies technisch advies geven over welk onderdeel geschikt is voor uw specifieke auto.
Er zijn gespecialiseerde forums met ervaren gebruikers die graag informatie over hun ervaringen willen delen, dus profiteer van hun kennis.

Welke artikelen kan ik niet versturen?

Motoren – Voor motoren is een speciale exportgoedkeuring vereist. Dat kan ik niet voor u verkrijgen dus dat betekent dat ik geen motor kan versturen.
Bumpers – Bumpers zijn erg duur om te verzenden en veroorzaken vaak veel problemen. 
RuitenAan ruiten kleven te veel transport-risico’s. En tijdens beschadiging of breuk doet de verzekering heel moeilijk met schadeloos-stelling.
Ontvlambare/gevaarlijke artikelen – Rederijen accepteren de meeste ontvlambare/gevaarlijke artikelen niet, dus neem contact met me op als u iets wilt verzenden waar u niet zeker van bent.

Welke internationale verzendmethoden zijn beschikbaar?

Ik heb verzendcontracten met Japan Post, DHL en TNT.
Hier is een basisoverzicht van de verschillende verzendopties:

DHL International Express – De snelste verzendmethode.
Duurt meestal 2-4 dagen naar de meeste plaatsen in de wereld.
Afhankelijk van wat u verzendt, zijn ze het duurst.
Ze laden op basis van het kubieke gewicht, dus het verzenden van kleine zware dingen zoals koppelingen is kosten-effectiever dan het verzenden van grote lichte items zoals aerodynamische onderdelen.
DHL biedt online tracking en volledige verzendverzekering.

TNT International Economy Express – Iets langzamer dan DHL, maar ook iets goedkoper naar bepaalde landen.
Pakketten duren meestal 3-7 dagen naar de meeste plaatsen in de wereld.
TNT biedt online tracking en volledige verzendverzekering.

Japan Post EMS – 3-7 dagen naar de meeste plaatsen in de wereld.
Ze worden bezorgd door uw lokale postkantoor.
EMS is gebaseerd op gewicht, dus het is vaak goedkoper om grotere, lichtere artikelen te verzenden.
EMS heeft wel een maximale lengte van 150cm.
EMS wordt geleverd met online tracking en volledige verzendverzekering.

Japan Post SAL – Pakketten kunnen 7 tot 21 dagen duren.
Net als EMS worden ze ook bezorgd door uw lokale postkantoor.
De levertijd is iets langer, maar de kosten zijn meestal goedkoper, dus als je geen haast hebt, kan dit een goede optie zijn om wat geld te besparen.
SAL wordt geleverd met online tracking, maar heeft slechts een beperkte verzekering.

Japan Post Sea Mail – Pakketten duren meestal ongeveer 6 tot 12 weken.
Net als EMS en SAL worden ze bezorgd door uw plaatselijke postkantoor.
Sea Mail is de meest kosteneffectieve optie, maar heeft een paar kanttekeningen.
Het is langzamer dan EMS en SAL.
Veel landen hebben ook kleinere maximale afmetingen dan EMS, dus niet alles kan per zeepost worden verzonden.
Sea Mail doet met online tracking, maar kan niet worden gevolgd terwijl het op het water is.
Dit betekent dat u voor het grootste deel van de reis geen online updates krijgt.
Ook Sea Mail is net als SAL slechts beperkt verzekerd.

——————————-

Order used parts.

Yahoo Auction Service.

If you live outside of Japan and want to buy something from Yahoo Auctions, this service is for you.

I can buy almost anything at the Yahoo Auctions.
The reason I started this service is because Japanese sellers on Yahoo Auctions almost always refuse to ship abroad.
Second, they often don’t speak English well enough to complete a business transaction, such as dealing with a foreign buyer.
Most sellers can’t even speak English at all.
The transaction must be completed in Japanese and I have an intermediary in Japan who communicates with the seller to ensure a smooth process.
Finally, most sellers cannot receive payments from foreign buyers because they require payments in Japanese yen.
They do not accept Paypal or international bank transfers.

Yahoo Auction items require a maximum bid.
I can give an estimate of the costs provided based on past experience, but any additional costs or savings will be passed on to you.

Please note that my shipping quotes are an indication only.
I try to estimate the weight of the item as best as possible based on experience, but this may differ.
Also, some sellers do not specify domestic shipping costs, so sometimes I have to estimate it as well.
I try to be as accurate as possible, but I cannot be held responsible if the charges differ from my quote.

Can you buy from sites other than Yahoo Auctions?

Yes I can.
I can buy from almost any website in Japan. Some of the sites are: Amazon, Rakuten, Up Garage, I-parts, and Goo Parts.
Please contact me if you would like to purchase anything on any of these sites.

The first and most important step is to figure out what you want.
Japan has hundreds of aftermarket parts manufacturers and each part for your car has advantages and disadvantages.
I will help where possible, however I cannot provide precise technical advice on which part is right for your particular car.
There are specialized forums with experienced users eager to share information about their experiences, so take advantage of their knowledge.

Which items  I can not send?

Engines – Engines require special export approval. I can’t obtain that for you so that means I can’t ship engines.
Bumpers – Bumpers are very expensive to ship and often cause a lot of problems.
Windows – There are too many transport risks attached to windows. And during damage or breakage, the insurance makes it very difficult with compensation.
Flammable/Dangerous Items – Shipping companies do not accept most flammable/dangerous items so please contact me if you need to ship something you are unsure about.

What international shipping methods are available?


I have shipping contracts with Japan Post, DHL and TNT.
Here’s a basic overview of the different shipping options:

DHL International Express – The fastest shipping method.
Usually takes 2-4 days to most places in the world.
Depending on what you send, they are the most expensive.
They charge based on cubic weight, so shipping small heavy items such as clutches is more cost effective than shipping large light items such as aerodynamic parts.
DHL offers online tracking and full shipping insurance.

TNT International Economy Express – Slightly slower than DHL, but also slightly cheaper to certain countries.
Packages usually take 3-7 days to most places in the world.
TNT offers online tracking and full shipping insurance.

Japan Post EMS – 3-7 days to most places in the world.
They will be delivered by your local post office.
EMS is based on weight, so it is often cheaper to ship larger, lighter items.
EMS does have a maximum length of 150cm.
EMS comes with online tracking and full shipping insurance.

Japan Post SAL – Parcels can take 7 to 21 days.
Like EMS, they are also delivered by your local post office.
The delivery time is a little longer, but the cost is usually cheaper, so if you’re not in a rush, this could be a good option to save some money.
SAL comes with online tracking but only has limited insurance.

Japan Post Sea Mail – Packages usually take about 6 to 12 weeks.
Like EMS and SAL, they are delivered by your local post office.
Sea Mail is the most cost-effective option, but has a few caveats.
It is slower than EMS and SAL.
Many countries also have smaller maximum dimensions than EMS, so not everything can be shipped by seamail.
Sea Mail does with online tracking but cannot be tracked while on the water.
This means you won’t get any online updates for most of the trip.
Like SAL, Sea Mail is also only insured to a limited extent.